Kancelaria Notarialna
Jakub Mrugalski Notariusz

Lex Est Quod Notamus

NOTARIUSZ

Jakub

Mrugalski

ul. Kościuszki 9/3
62-100

Wągrowiec

tel.:
67 262 99 35, 571 237 307
www:
notariusz-wagrowiec.com.pl
Godziny pracy:
 • poniedziałek - piątek: 9:00 - 15:00

Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności w innych dniach i godzinach.

DOKUMENTY


Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ:

 • dane osobowe kupujących i sprzedających / darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia),
 • w przypadku spółek handlowych – numer KRS,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy dla działki będzie zakładana nowa księga wieczysta, w pozostałych przypadkach wypis z rejestru gruntów,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy nastąpił podział nieruchomości,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Urząd Gminy / Miasta według położenia nieruchomości),
 • ewentualna decyzja o warunkach zabudowy,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu (Starostwo Powiatowe według położenia nieruchomości),
 • wartość rynkowa nieruchomości (cena sprzedaży),
 • numer rachunku bankowego strony sprzedającej (w przypadku płatności ceny przelewem),
 • termin wydania nieruchomości w posiadanie nabywcy,
 • ewentualnie inne dokumenty wskazane przez notariusza.

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ (Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ):

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, np.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających / darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo, w przypadku spółek handlowych – numer KRS,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • numer rachunku bankowego strony sprzedającej (w przypadku płatności ceny przelewem),
 • termin wydania lokalu w posiadanie nabywcy,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (fakultatywnie),
 • zaświadczenie, że nie ma zaległości w opłatach eksploatacyjnych (fakultatywnie),
 • ewentualnie inne dokumenty wskazane przez notariusza.

3. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 • podstawa nabycia, np.: przydział ze spółdzielni mieszkaniowej, wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających / darczyńców i obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo, w przypadku spółek handlowych – numer KRS,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • numer rachunku bankowego strony sprzedającej (w przypadku płatności ceny przelewem),
 • termin wydania lokalu w posiadanie nabywcy,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (fakultatywnie),
 • zaświadczenie, że nie ma zaległości w opłatach eksploatacyjnych (fakultatywnie),
 • ewentualnie inne dokumenty wskazane przez notariusza.

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL / data urodzenia, adres zamieszkania),/li>
 • ewentualnie inne dane i dokumenty wskazane przez notariusza, szczególnie w przypadku zapisu windykacyjnego, zapisu zwykłego, polecenia lub wydziedziczenia.

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • opis nieruchomości, najlepiej numer księgi wieczystej.

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • numer PESEL zmarłego,
 • dane osobowe spadkobierców (stopień pokrewieństwa, imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • ewentualnie inne dokumenty wskazane przez notariusza.

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. rozdzielność majątkowa):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).

8. ODRZUCENIE SPADKU:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • dane osoby odrzucającej spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osobowe pozostałych spadkobierców, jeżeli są znane (stopień pokrewieństwa, imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL / data urodzenia, adres zamieszkania),
 • dane osobowe dzieci osoby odrzucającej spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL / data urodzenia, adres zamieszkania),
 • prawomocne postanowienie sądu o wyrażeniu zgody na odrzucenie spadku w imieniu osoby małoletniej wraz z odpisem skróconym aktu urodzenia osoby małoletniej (jeżeli odrzucenie spadku następuje w imieniu osoby małoletniej).

PRZYDATNE INFORMACJE:

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli zbywca nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu windykacyjnego, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku dokonanych po 01 stycznia 2007 roku, przy czym zaświadczenie z urzędu skarbowego odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia i zasiedzenia wymagane jest także co do nabycia przedmiotu umowy przed dniem 01 stycznia 2007 roku.
Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy nabywca jest zwolniony od podatku lub nastąpiło przedawnienie.
Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której sprzedający wymelduje się z lokalu przed zawarciem umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal, a nie wymeldowały się. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli kupujący wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.02 s.